Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy zmian w stosowanej przez nas Polityce Prywatności i Plików Cookies.

Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze serwisu www.productdevelopmentdays.com (dalej: „Serwis”), productdojo.io oraz programs.productdojo.io.

Polityka prywatności i Plików Cookies opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu, sposób ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Działając w tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi Serwisu ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i dokonywaniem zakupów.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Product Dojo Polska (zarejestrowana jako Inspiring People Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 2/17, 30-055 Kraków, KRS: 0000679622).

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Formularz kontaktowy
 2. Przetwarzamy podane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym dane w celu realizacji obsługi zgłoszenia oraz odpowiedzi na pytanie, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest kontakt z Klientami i udzielanie im odpowiedzi na pytania.

 3. Świadczenie usług
 4. W przypadku zdecydowanie się przez Pana/Panią na skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu, podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (podstawa 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu przesyłania informacji handlowych na podstawie wyrażonej zgody (podstawa 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Pana/Pani dane są również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

 5. Pozostałe podstawy przetwarzania
 6. Pana/Pani dane mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO, np. obowiązki rachunkowe i podatkowe), a także w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

 1. Powierzenia przetwarzania danych
 2. Administrator danych może udostępniać Pana/Pani dane podmiotom z nim współpracującym, takim jak:

  1. podmiot zapewniający usługi marketingowe,
  2. biuro księgowe,
  3. firma informatyczna,
  4. hostingodawca,
  5. podmiot zapewniający obsługę klienta,
  6. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,
  7. podmiot realizujące obsługę prawną,
  8. podmiot zapewniający usługi pocztowe oraz
  9. doradcy biznesowi.

  Administrator udostępni również Pana/Pani dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

 3. Udostępnianie danych
 4. Administrator może udostępniać dane przechowywane w plikach cookies Zaufanym Partnerom. Udostępnianie danych przechowywanych w plikach cookies jest zależne od zgody Użytkownika. Odbiorcą informacji przechowywanych w plikach cookies jest Product Dojo, Google, Facebook.

  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Administrator może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy i przesłać je do podmiotów zewnętrznych współpracujących z Administratora działających w imieniu Administratora w celach wyżej opisanych. Administrator może również przechowywać dane osobowe w miejscu, które podlega innej jurysdykcji niż miejsce pobytu lub siedziby określonego użytkownika. Ponadto część́ z naszych Zaufanych Partnerów może przechowywać dane użytkowników serwisu poza terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

  Do przekazania danych poza terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy dany podmiot spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Oznacza to, że Twoje dane mogą być przekazywane tylko takim podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej. Do takiego przekazania danych dochodzi jedynie wówczas, gdy z podmiotem otrzymującym dane zawarto umowę zawierającą standardowe klauzule umowne wymagające określonego stopnia ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika,
 2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, gdy jest to do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, okres przetwarzania trwa do momentu, kiedy ustanie możliwość́ dochodzenia roszczeń́ związanych z umową przez którąkolwiek ze stron,
 3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 4. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Prawa użytkownika

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź osobiście z wykorzystaniem następujących danych:

Product Dojo Polska (zarejestrowana jako Inspiring People Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 2/17, 30-055 Kraków, KRS: 0000679622);

e-mail: admin@productdojo.io;

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest niezbędne do obsługi pytania i odpowiedzi na nie, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania zapytania.

Dane, które przetwarzamy realizując usługi są opisane w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do właściwej realizacji usługi i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z naszym Administratorem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że na potrzeby profilowania: nie przetwarzamy żadnych danych szczególnie chronionych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies, profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji. Profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.