Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Warunki korzystania z usług

Artykuł 1.
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady dostępu oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.productdevelopmentdays.com, productdojo.io oraz programs.productdojo.io (dalej jako: „Serwis”) prowadzonego przez Usługodawcę. Zanim się zalogujesz lub utworzysz nowe konto powinieneś zapoznać się z jego aktualnym brzmieniem.
 2. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę: Product Dojo Polska (zarejestrowana jako Inspiring People spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 2/17, 30-055 Kraków, KRS: 0000679622.)
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony.
 4. Oprogramowanie, interfejs, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści Serwisu oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub/i osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

Artykuł 2.
Definicje

 1. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie.
 2. Usługodawca – podmiot określony w punkcie 2 art. 1 powyżej, który świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ponosząc odpowiedzialność wobec Użytkowników w tym zakresie.
 3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Newsletterów lub/i Serwisu na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Usługobiorcą, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub
  2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub
  3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych;
 4. Użytkownik zarejestrowany – Usługobiorca, który utworzył konto w Serwisie, uzyskując unikalny login i hasło.
 5. Usługi – wszelkie dostępne w Serwisie usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników zarejestrowanych, dający im możliwość korzystania z części serwisu https://programs.productdojo.io/ lub https://courses.productdojo.io/.
 7. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video, materiały multimedialne, fragmenty artykułów i inne, udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie w ramach świadczonych usług.
 8. Link aktywacyjny - oznacza odsyłacz do Serwisu lub strony www., otrzymany przez Usługobiorcę w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony Usługodawcy przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, umożliwiający potwierdzenie zamówienia danego Newslettera przez Usługobiorcę poprzez uaktywnienie tego odsyłacza.
 9. Link dezaktywacyjny - oznacza odsyłacz do Serwisu lub strony www., otrzymany przez Usługobiorcę w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony Usługodawcy przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, umożliwiający rezygnację z korzystania z danego Newslettera przez Usługobiorcę poprzez uaktywnienie tego odsyłacza.
 10. Newsletter - oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony mu przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne osoby, w szczególności informacje handlowe.

Artykuł 3.
Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego, możliwość rezerwacji miejsc na wydarzenia organizowane przez Usługodawcę oraz zakupu biletów na programy tworzone przez Usługodawcę, a także usług Newsletter.
 2. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  1. kupować, a następnie zapoznawać się z wybranymi Materiałami udostępnionymi przez Usługodawcę w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym poprzez stronę Serwisu (dalej: Kursy),
  2. wyszukiwać i odpłatnie rezerwować miejsca na wydarzenia organizowane przez Usługodawcę (dalej: Rezerwacja),
  3. wyszukiwać i nabywać bilety na organizowane przez Użytkownika programy (dalej: Programy),
  4. otrzymywać cyklicznie informacje handlowe na podany adres e-mail (dalej: Newsletter).
 3. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług odpłatnych i prawa korzystania z nich na własny użytek. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi odpłatnej.
 4. W przypadku zakupu usługi, o której mowa w pkt 2 lit. a oraz dokonania rezerwacji, o której mowa w pkt 2 lit. b powyżej, formy płatności mogą być następujące:
  1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych,
  2. Realizacja transakcji w systemie Stripe – usługa płatności wykonywana za pośrednictwem firmy Stripe.
 5. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia powinna zostać zapłacona przy dokonywaniu zamówienia, a jej dokonanie jest warunkiem skorzystania z płatnych Usług Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych, w tym za podanie przez Użytkownika bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
 7. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.
 8. Płatność za bilety, o których mowa w ust. 2 lit. c obywa się, w zależności od bieżących możliwości Serwisu za pośrednictwem serwisu programs.productdojo.io
 9. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez akceptację Regulaminu.

Artykuł 4.
Zasady korzystania z usługi Programów

 1. Warunkiem skorzystania z usługi Programów jest założenie przez Użytkownika Konta, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. Realizacja Usługi kursów odbywa się poprzez stronę https://programs.productdojo.io/.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Ze względu na spersonalizowany charakter platformy, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.
 4. W celu rejestracji Konta, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail. Adres nie jest udostępniany publicznie.
 5. Utworzenie konta w Serwisie następuje za pośrednictwem Serwisu poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz się na kurs”, wybór odpowiedniego rodzaju kursu, a także wprowadzenie do formularza danych Użytkownika takich jak: adres e-mail, nazwa użytkownika (imię i nazwisko) oraz wprowadzenie odpowiednich danych koniecznych do opłacenia Kursu.
 6. Założenie konta może też nastąpić poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz się”. Użytkownik musi wówczas podać swoje dane, adres e-mail i hasło. W przypadku zarejestrowanego Użytkownika, zakup kursu wymaga jedynie wprowadzenia odpowiednich danych koniecznych do opłacenia Kursu.
 7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Programu zamieszczonym w Serwisie oraz postanowieniami Regulaminu. Umowa na korzystanie z Programów zostaje zawarta na czas określony, z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 8. Wysokość opłat za programy i czas ich trwania są podane w poszczególnych opisach Programów w Serwisie.
 9. Po utworzeniu konta w Serwisie, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną (potwierdzenie możliwości korzystania z Serwisu) na podany przez niego adres e-mail.
 10. Utworzone konto pozwala na logowanie się do Serwisu i korzystanie z usługi Programów.
 11. Użytkownik zarejestrowany może korzystać ze swego konta wyłącznie osobiście. Zabronione jest zbywanie lub udostępnianie konta innym osobom bez wyraźnej zgody Usługodawcy oraz za wyjątkiem wypadków przewidzianych przez niniejszy Regulamin.
 12. Login i hasło do konta to informacje poufne, których udostępnianie komukolwiek przez Użytkownika jest zakazane. Użytkownik powinien dołożyć wszelkiej staranności by odpowiednio zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób niepowołanych, w tym by ustalić siłę hasła wystarczającą dla uniemożliwienia jego łatwego odgadnięcia.
 13. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy.
 14. Składając zamówienie na Program, Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie przez Usługodawcę świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez Konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści oświadczenia dostępnego w Serwisie i kliknięcie pola wyboru (checkbox) przy zapisie na kurs. Usługodawca zobowiązane są do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą Konsumenta na innym trwałym nośniku.

Artykuł 5.
Zasady korzystania z usługi Rezerwacji

 1. Warunkiem skorzystania z usługi Rezerwacji jest podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania i numeru telefonu, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. Realizacja usługi Rezerwacji odbywa się poprzez stronę https://www.productdojo.io/events.
 3. W celu złożenia rezerwacji, Użytkownik powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. wybór wydarzenia poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”,
  2. wybór liczby rezerwacji i dodanie do koszyka Usługi,
  3. podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz kliknięcie przycisku „Kontynuuj”,
  4. wyboru rodzaju płatności, a także podanie adresu zamieszkania i numeru telefonu.
  5. dokonanie rezerwacji poprzez użycie przycisku „Rezerwuję”.
 4. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej oraz zostanie dokonana płatności. Brak poprawnych danych, a także brak płatności, będą skutkować brakiem realizacji zamówienia.
 5. Wysokość opłat za rezerwację w poszczególnych wydarzeniach podana jest w Serwisie.
 6. Prawidłowo złożona rezerwacja uprawnia Użytkownika do uczestnictwa w wydarzeniu na zasadach określonych w opisie wydarzenia.
 7. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w zamówieniu z uwagi na brak liczby miejsc, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe, a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
 8. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 9. Użytkownik, dokonując rezerwacji poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje rezerwacji (np. "Kup teraz") oraz dokonując płatności, zawiera z Usługodawcą umowę w zakresie rezerwacji miejsc. Rezerwującym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Artykuł 6.
Zasady korzystania z usługi Programy

 1. Warunkiem skorzystania z usługi Programy jest podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska i adresu e-mail, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. Realizacja Usługi Programy odbywa się poprzez stronę https://programs.productdojo.io/.
 3. W celu zakupienia Usługi, Użytkownik powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. wybór programu poprzez kliknięcie przycisku „Zdobądź bilet”,
  2. wybór liczby rezerwacji i dodanie do koszyka Usługi,
  3. kliknięcie przycisku „Zamów teraz”,
  4. podanie swoich danych oraz dokonanie płatności.
 4. Płatność za Usługa odbywa się poprzez serwis https://www.eventbrite.com/ na zasadach w nim określonym. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 5. Bilet uważa się za kupiony, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika oraz zostanie dokonana płatności. Brak poprawnych danych, a także brak płatności, będą skutkować brakiem realizacji zamówienia.
 6. Wysokość cen biletów za poszczególne programy jest w Serwisie.
 7. Prawidłowo kupiony bilet uprawnia Użytkownika do uczestnictwa w programie na zasadach określonych w opisie programu.
 8. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w zamówieniu z uwagi na brak liczby miejsc, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe, a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia
 9. Podanie danych Użytkownika, o których mowa w pkt 3 lit. d jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 10. Użytkownik, dokonując zakupu biletu poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu (np. "Kup teraz") oraz dokonując płatności, zawiera z Usługodawcą umowę w zakresie sprzedaży biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Artykuł 7.
Zasady korzystania z usługi Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) Usługodawcy.
 2. Użytkownik, poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Usługodawcą, udostępnia swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w punktach powyższych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje poprzez wyrażenie przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu na wskazany adres e-mail przez Usługodawcę wiadomości zawierających informacje handlowe Użytkownika.
 6. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail admin@productdojo.io
 8. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 9. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 10. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa

Artykuł 8.
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Utworzenie konta w Serwisie następuje za pośrednictwem strony:
  1. https://programs.productdojo.io/
 2. Konto, o którym mowa w pkt 1 lit. a powyżej, zakładane jest na zasadach określonych w art. 4.
 3. Konto, o którym mowa w pkt 1 lit. b powyżej jest zakładane poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się”, a także wprowadzenie do formularza danych Użytkownika takich jak: adres e-mail oraz hasło. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.
 4. Po utworzeniu konta w Serwisie, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną (potwierdzenie możliwości korzystania z Serwisu) na podany przez niego adres e-mail
 5. Utworzone konto pozwala na logowanie się do Serwisu. Zalogowany użytkownik ma dostęp do informacji do programów, z których skorzystał przy użyciu swojego konta, a także programów, do których dostęp zamówił przy użyciu swojego konta.
 6. Użytkownik zarejestrowany, może korzystać ze swego konta wyłącznie osobiście. Zabronione jest zbywanie lub udostępnianie konta innym osobom bez wyraźnej zgody Usługodawcy oraz za wyjątkiem wypadków przewidzianych przez niniejszy Regulamin.
 7. Hasło do konta to informacja poufna, której udostępnianie komukolwiek przez Użytkownika jest zakazane. Użytkownik powinien dołożyć wszelkiej staranności by odpowiednio zabezpieczyć hasło przed dostępem osób niepowołanych, w tym by ustalić siłę hasła wystarczającą dla uniemożliwienia jego łatwego odgadnięcia
 8. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu przy użyciu swojego Konta i skasować założone Konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy.

Artykuł 9.
Warunki świadczenia usług

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Kursy, o których mowa w art. 4 będą dostępne dla Użytkownika przez czas trwania kursu określony w jego opisie. Rezerwacje i Programy, o których mowa w art. 5 i 6 są realizowane poza Serwisem Usługodawcy i nie mają charakteru usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającym poprawność jego działania i w zakresie świadczonych usług ponosi odpowiedzialność za jego poprawne działanie.
 4. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
 6. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz wszelkich innych treści nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających treści pornograficzne, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju.
 7. Użytkownik jest także zobowiązany do niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu), korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich Materiałów i Artykułów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie do użytku prywatnego. Wykorzystanie Materiałów w sposób wykraczający poza zakres niniejszego przepisu wymaga zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, a jej brak może skutkować pociągnięciem użytkownika do odpowiedzialności. Udostępnienie Materiałów osobom niebędącym osobami bliskimi, w tym umieszczenie ich w Internecie w sposób zapewniający dostęp nieograniczonego kręgu odbiorców jest, zabronione.
 9. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia określone w punktach powyższych, Usługodawca jest uprawniony, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, a także do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawienie poniesionej w związku z tym szkody.
 10. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 11. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Artykuł 10.
Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały udostępniane w serwisie Usługodawcy, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, chronione są prawem autorskim Usługodawcy, jego podwykonawców oraz prawami autorskimi producentów innych osób trzecich. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Usługodawcę lub odwiedzanie jego Serwisu, użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści lub materiałów.
 2. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich są używane przez Usługodawcę wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.
 3. Wszelka treść i materiały prezentowane w serwisie udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak również elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, grafik.
 4. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane w serwisie, prosimy o kontakt na adres email: admin@productdojo.io.

Artykuł 11.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania Serwisu

 1. Do korzystania z usług przez Użytkownika, niezbędne jest posiadanie przez niego minimalnych wymagań technicznych, w szczególności urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jego zasobów.
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer obsługujących CSS i Java Script,
  2. dostęp do Internetu,
  3. przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
  4. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
 3. Filmy wideo kodowane są za pomocą kodeków h264 i x264. Do ich odtwarzania wymagane są odpowiednie kodeki, sugerujemy pakiet Combined Community Codec Pack (http://www.cccp-project.net/). W przypadku urządzeń mobilnych filmy testowane są na urządzeniach wyposażonych w systemy Android 6.x, oraz Apple iOS 9, jednakże powinny również działać na urządzeniach ze starszymi systemami.
 4. Do przeglądania plików w formacie PDF wymagana jest instalacja darmowego programu Adobe Reader w wersji minimum 5.0, zaś w formacie ePUB zalecamy darmowe programy: Calibre (Windows, Linux, OS X), Moon Reader (Android) oraz iBooks (iOS).
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt komputerowy i oprogramowanie Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.
 7. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas tworzenia konta lub informacji opublikowanej w Serwisie.

Artykuł 12.
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu i świadczonych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@productdojo.io Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
 2. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Użytkownika, w tym jego adres.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas tworzenia konta lub pocztą na adres podany w reklamacji.
 4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Artykuł 13.
Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu opiera się o wykorzystanie technologii tzw. Cookies. Szczegółowe informacje n/t wykorzystania Cookies zostały opisane opisane w dokumencie Polityka Prywatności i Plików Cookies.
 2. Polityka Prywatności i Plików Cookies wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i chronimy prywatność użytkowników korzystających z naszych Usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności, gdy:
  1. zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  2. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  3. jeżeli zmiana jest konieczna z uwagi na zmianę w sposobie świadczenia usług
 4. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian, lub z jego części, po zmianach ich dotyczących, oznacza jednocześnie akceptację tych zmian. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez usunięcie konta lub, jeżeli charakter zmian i danej Części serwisu na to pozwalają, wstrzymać się od korzystania z tej Części.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.